Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" - Варна
Èíôîðìàöèÿ
Àñòðîíîìè÷åñêè êëóá
Íàöèîíàëíà àñòðîíîìè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
Íàãðàäà Í. Ïåòðîâ
Òúðñåíå

Профил на купувача

 

 

Международна година на астрономията
Отмина Международната година на астрономията

Честванията във Варненската обсерватория
 

 

Изложба СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА

СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА
Уважаеми колеги и млади приятели,
Благодарим Ви за активното участие в конкурса на НАОП-Варна за есе и фотография „Слънцето, Луната, Светлината”! Включиха се близо 70 ученици от следните варненски училища: IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри”, ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов”, НГХНИ „Константин Преславски”, МГ „Д-р Петър Берон”, СОУ „Любен Каравелов”, ПГИ „Д-р Иван Богоров”, Първа езикова гимназия, СОУ „Св. Климент Охридски”, СОУ „Васил Левски”, ОУ „П. Волов”, ОДК – школа „Позитив”.
На 11 декември т.г. (четвъртък) от 16:30 часа, във фоайето на Планетариума, ще се открие изложба на фотографиите и ще бъдат наградени учениците класирани на призови места. Всеки участник ще получи сертификат. На училищата с най-масово участие, ще подарим Лунен календар за 2015 г.
До нови срещи!
От екипа на НАОП-Варна

Победителите в двете направления на конкурса:
http://astro-varna.com/bg/Protokol_eseta.jpg
http://astro-varna.com/bg/Protokol_fotografii.jpg

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В НАОП

На 01.10.2014г. от 19:30ч. ще се открие официално учебната 2014/15 година в НАОП"Николай Коперник".
На откриването са поканени всички родители и ученици.

Ден на отворените врати в НАОП ”Николай Коперник” - Варна

Ден на отворените врати в НАОП ”Николай Коперник” - Варна
по случай есенното равноденствие - 23.09.2014 г.

ПРОГРАМА
10:30 часа – 14:30 часа
• Наблюдение на Слънцето с телескоп;
• Работилница за звезди – рисуване и моделиране за най-малките;
• Изложба на детски рисунки на астрономическа тематика;
• Беседа във фоайето за учебните програми на Обсерваторията и записване на кръжочници за Новата учебна година.

При слънчево време, празникът ще се проведе на алеята до паметника на Николай Коперник.
При лошо време, мероприятията ще са във фоайето на Обсерваторията.

Заповядайте! Очакваме ви!

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записването на ученици в кръжоците на НАОП за новата 2014/15 година, започна на 1 юли и ще приключи на 15 септември. При желание от страна на ученици и родители, заявление може да бъде изтеглено от сайта на НАОП - http://astro-varna.com/bg/zayavlenie.doc, попълнено коректно и предадено в канцеларията на НАОП или сканирано и изпратено по електронен път на: planetarium@mbox.contact.bg.

СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА

ОБЩИНА–ВАРНА * РИО–ВАРНА * НАОП „Н. КОПЕРНИК”
ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ И ФОТОГРАФИЯ
ПОСВЕТЕН НА:
450 години от рождението на Галилео Галилей
45 години от стъпването на човек на Луната
Международна година на светлината и базираните на нея технологии – 2015 г.


ЗАЩО СЕ ОРГАНИЗИРА ТОЗИ КОНКУРС?
От първитe наблюдения на Луната с телескоп, направени от Галилей, до първата стъпка на човек върху лунната повърхност, са изминали 360 години. Същевременно, на 20 декември 2013 г. с решение на Генералната Асамблея на ООН, 2015 година е обявена за Международна година на светлината (IYL2015). Целта е хората да разберат важността на светлината за науката, технологиите, природата и културата.
1. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Първа възрастова група: ученици 5-8 клас
Втора възрастова група: ученици 9-12 клас

2. ТЕМА НА КОНКУРСА – „Слънцето, Луната, Светлината”
Конкурсът има за цел да разкрие значението, ролята и мястото на светлината, и нейните източници, в нашия живот; да покаже контраста между светлина и тъмнина в света, който ни заобикаля; цветовете на небето през деня и нощта, астрономическите обекти и атмосферните явления, а също колко е важно да опазваме тъмнината на нощното небе. Използвайки средствата на писаното слово и фотографията, изразете своите мисли, чувства и идеи.
Разделите на конкурса са два – за есе и фотография:
А. Есе на тема: „Слънцето, Луната, Светлината” или по избор една от подтемите - Слънце, Луна, Светлина. Разгледайте темата за ролята на светлината в съвременния свят, както и за светлинното замърсяване и лишаването на хората в големи населени места от гледката на звездното небе. Есето може да анализира също развитието на научните знания за света от Г. Галилей до наши дни.
Б. Фотография или фотоколаж на тема:
Слънцето – снимки на изгреви и залези на Слънцето, цветовете на небето, аномална рефракция (деформиране на слънчевия диск при изгрев и залез), хало около Слънцето, контраст на светлини и сенки.
Внимание, Слънцето е опасен източник на светлина! Наблюдавайте го и снимайте само когато е близо до хоризонта или ползвайте специален филтър;
Луната – снимки на изгреви и залези на Луната, хало около Луната, лунни и слънчеви затъмнения;
Светлината – светлината като художник и скулптор, дъждовна дъга, облаци, цветовете на природата през сезоните, цветовете на водата, звездното небе, ролята на светлината в съвременния свят, различни изкуствени източници на светлина показващи прогреса в тази област и стремежа на хората за устойчиво развитие, чрез опазване на природата и тъмнината на нощното небе.
Фотоколаж – изберете една подтема – Слънце, Луна, Светлина и направете фотоколаж, или обединете трите теми в един фотоколаж и изразете вашето творческо виждане.
Забележка: Един ученик може да участва с есе и фотография/фотоколаж.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ЕСЕ
3.1. Всеки автор може да участва в конкурса с едно есе в обем до 500 думи (страница и една трета, формат А4), които се броят автоматично от меню Tools Word count на MS WORD.
3.2. Критерии за оценка на есето:
• Съдържа композиция с увод, изложение и заключение, подчинени на ясно изразена теза;
• Има лична и оригинална интерпретация на тезата;
• Проявява се дълбочина на мисълта, изразена в смели изводи и обобщения;
• Есето използва научни (факти и закономерности) и житейски (случки, ситуации, лични преживявания) материали, “за” или “против” темата на есето. Препоръчителното съотношение „научно – житейско” да бъде 40% към 60%.
• Есето е написано грамотно, на литературен български език.

3.3. Есето може да получи до 3 бонуса – 1 бонус, ако следва темата, но има явни недостатъци в аргументацията; 2 бонуса при интересна аргументация и без явни недостатъци; 3 бонуса при оригинален подход към темата, написано е убедително, на богат литературен български език.
3.3. Регистрацията за участие в конкурса за есе става, след изпращане есето като прикачен doc-файл най-късно на 20 октомври 2014 г., на електронна поща: naop.varna.konkurs@abv.bg, с информация за името, класа, училището, телефона на автора и електронната поща.
3.4. След като се получи потвърждение на регистрацията, е нужно есето да се предаде в напечатан вид в НАОП-Варна, най-късно на 24 октомври, на хартия формат А4 или да се изпрати с препоръчано писмо на адреса на Планетариума. Форматиращи характеристики на файла: шрифт – Times New Roman, 12pt.; рамка на текста – 3 см. отляво, 2 см. отдясно, отгоре и отдолу; отстъп на абзац – 0,5 см.; разрядка – единична (Paragraph - Line spacing - Single), с обозначени под темата на есето - име на автора, клас, училище, телефон, електронна поща!
3.5. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сайта на Планетариума.
3.6. С предаване на есето на организаторите, авторът дава съгласие за ползване на текста при популяризирането на конкурса – за публикуване, цитиране и отпечатване на текста или части от него.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ФОТОГРАФИЯ
4.1. Всеки автор може да участва в конкурса с по една фотография във всяко от трите направления – Слънце, Луна, Светлина, общо до три фотографии, или с един фотоколаж.
4.2. Желателно е снимките да не са по-стари от 3 години (направени през 2012, 2013 или 2014).
4.3. Снимките и/или фотоколажът трябва да са в дигитален формат JPG/JPEG, да имат заглавие и задължително да са придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 10 реда, написани в MSWord-формат.
4.4. Големината на изображението да е не по-малка от 1500 пиксела по дългата страна и с препоръчителен обем 2.5 МВ (минимум 500 кВ).
4.5. В конкурса могат да участват както цветни, така и черно-бели фотографии.
4.6. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат снимки, които са ЯВНО ретуширани, с добавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже максимално естествената природа, а не умения на автора за работа с фотообработващи програми.
4.7. Критериите за класиране на фотографиите и колажите са:
Критерий А: техническо изпълнение – относителна тежест 25%
Критерий Б: композиционно решение – относителна тежест 35%
Критерий В: художествена и научна стойност – относителна тежест 40%

5. АВТОРСКИ ПРАВА – ФОТОГРАФИЯ
5.1. Авторските права са притежание на автора.
5.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считат кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.
5.3. Изпращайки фотографии или фотоколаж за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат в рекламни материали и в сайта на Планетариума, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата, с цел реклама и представяне на конкурса.
5.4. Със самия факт на кандидатстване за участие в конкурса, участниците декларират, че са изпълнили всички свои задължения към трети лица, като добросъвестно са уведомили разпознаваемите в кадрите хора и собственици на имущество.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИ ЗА УЧАСТИЕ
6.1. Регистрацията за участие става до 20 октомври (понеделник) 2014 г., включително, чрез изпращане на: информация за автора, снимките и описанието им като прикачени файлове с тема „Фотоконкурс”, на електронна поща: naop.varna.konkurs@abv.bg. Всеки участник ще получи потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с непълна информация за снимките и автора.
6.2. Снимките и фотоколажите с потвърдена регистрация, се предават отпечатани в срок до 24 октомври (петък) 2014 г. в НАОП-Варна - лично, или чрез препоръчана поща на адреса на Планетариума (виж в края на текста). Желателно е отпечатъците на снимките да са на фотохартия, мат, в размер 25/38 см (цена 5 лв., във фотостудио). Допуска се отпечатванe на лазерен или мастилено-струен принтер върху картон със същия размер, в книжарниците „Офис 1”, „ПАУС” и други агенции за реклама и печат (цена около 3 лв.).
На гърба на всяка снимка или отпечатък да бъде написано четливо: заглавие на снимката, автор, клас, училище, телефон за връзка, електронна поща!

7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ
Есетата и снимките ще бъдат оценявани от комисия, включваща представители на съорганизаторите и професионалисти. Комисията за журиране, разглежда представените творби и допуска до участие тези, които отговарят на темата и техническите изисквания.
Награди: Във всяка възрастова група и във всяко направление ще бъдат излъчени по трима победители и поощрения.
Всеки участник в конкурса ще получи сертификат за участие.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ
В навечерието на 1 ноември 2014 г. на сайта на НАОП „Николай Коперник”-Варна:
www.astro-varna.com, ще бъдат обявени победителите във всяко направление. Награждаването ще стане при откриване на изложбата с творби на участниците, за което те ще бъдат уведомени допълнително на електронна поща или посочен телефон.

9. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Те ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса. Авторът дава право на организаторите да използват неговото или нейното име в публични съобщения свързани с конкурса.

10. ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА
С изпращането на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Важни дати:
до 20.Х.2014 (вкл.)– регистрация; до 24.Х.2014 (вкл.) – предаване на материалите

ЗА КОНТАКТИ:
тел. 052/684-441
ел. поща: naop.varna.konkurs@abv.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
НАОП „Николай Коперник”, „Приморски парк” 4, п.к. 120, 9000 ВАРНА
ЗА КОНКУРСА „Слънцето, Луната, Светлината”

Посетете фейсбук-страницата www.facebook.com/naop.varna.konkurs
на конкурса „Слънце, Луна, Светлина” и станете наши приятели!
Задайте въпроси, споделете идеи!

СЪСТЕЗАНИЕ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ

Конкурсът DISTILLED NANOIDEAS е интерактивен конкурс за учители и ученици, които са поканени да представят и споделят идея от света на нанотехнологиите.Конкурсът има за цел да насърчи :диалога за нанотехнологиите; да представи етичните, правните и социалните аспекти на нанотехнологиите, да Ви насърчи да използвате nanOpinion инструментите . Учителите и учениците са поканени да покажат своите идеи чрез изкуство, използвайки всички възможни техники (например живопис, скулптура и т.н.) и да споделят работата си чрез 3-минутно видео, презентация или фото албум. Крайният срок за представяне на работите за конкурса е до 15 април 2014 година. Победителите ще бъдат обявени на портала на nanOpinion и Facebook страницата. По-подробна информация за конкурса, както и да направите регистрация можете да направите тук: http://www.nanopinion.eu/en/competition
ВИРТУАЛЕН ТУНЕЛЕН МИКРОСКОП
От средата на м. февруари, работи виртуалния микроскоп на този интернет адрес:
http://www.eltaller.net/pruebas/nanopinion/html/
С него можете да си отговорите на въпроса:”Можете ли да направите телефона си по-малък?”Виртуалният експеримент е много лесен и интересен. Когато го изпробвате, ще научите по-подробно как от физична гледна точка работи такъв микроскоп, какво е транзистор и как е конструиран мобилният телефон.

И ВСЕ ПАК, ТЯ СЕ ВЪРТИ ..ИЗЛОЖБА, ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ И КОНКУРСИ

Тази година се навършват 450 години от рождението на великият астроном, физик и математик Галилео Галилей.
Във връзка с тази годишнина НАОП”Николай Коперник” организира поредица от мероприятия за отбелязването и.
1. На 27 февруари от 10:30ч. във фоайето ще бъде открита изложба на телескопи и други оптични прибори. Същият ден от 11:00 и 14:30 в зала „Планетариум” ще бъде прожектиран филма “Битката на Галилео за небесата”, посветен на живота и научните изследвания на Галилео Галилей.
2. На 28 февруари от 11:00 и 14:30 в лекционна зала на НАОП ще бъде представена лекция за живота и откритията на Галилей, изнесена от д-р Ева Божурова.
3. Конкурс за компютърна презентация, клип до 3 минути или компютърна анимация на научните постижения и открития на Галилео Галилей или опит по физика.
Конкурсът е насочен към ученици от всички училища във Варна и региона в две възрастови групи:
• 7-8 клас - индивидуално или в група до 3 ученици;
• 9-12клас – индивидуално или в група до 3 ученици.
Презентациите да не са по-дълги от 15 слайда PPT, клиповете и компютърните анимации да са до 3 минути записани на CD съпроводено с кратко описание на разработката, членовете на екипа, ръководителя и училището.
Срок за предаване на работите: 20.03.2014г.
Награждаване: Наградите на учениците в конкурса ще бъдат връчени на 28.03.2014г. в рамките на ХLНационална младежка конференция по астрономия 28-30 март 2014г.

4. През месец юни се организира
Конкурс „Астрономическа работилница на Галилей”
Конкурсът е насочен към ученици от всички училища във Варна и региона в две възрастови групи:
• 7-8 клас – екип до 4 ученици и учител.
• 9-11клас - екип до 4 ученици и учител.

Конкурсът ще бъде в три етапа:
І. „Работилница за телескопи” - Сглобяване и обяснение на оптиката на телескоп
ІІ. „Да съпреживеем откритието”- наблюдение от ученическите екипи на релефа на Луната, спътниците на Юпитер, фазите на Венера, слънчевите петна – всички те за първи път в историята са наблюдавани с телескоп от Галилео Галилей.
ІІІ.„Пътешествие във времето на Галилей” – конкурс за най-добри зарисовки на Луната, Юпитер, слънчеви петна, лично наблюдавани с телескоп.
Наблюденията и зарисовките трябва да бъдат направени предварително в Обсерваторията или училището.
Регистрация на екипите е до 15 март в НАОП”Николай Коперник” - Варна. Първа сбирка на отборите 18 март 10:30 и 15:00 ч.
Наградите за най-добрите екипи е сглобения галилеоскоп за кабинета по физика на училището.
Награждаване: Наградите на учениците в конкурса ще бъдат връчени фестивала по природни науки през месец юни.

Scientix, oбщност за научно образование в Европа

Регистрирайте се и се включете в образователния портал SCIENTIX. Философията на платформата може да бъде обобщена в следните ключови думи: търси, намери и се включи. SCIENTIX е събрала учебни материали от стотици европейски проекти по астрономия и всички пририродо математически дисциплини. При интерес от страна на регистрираните в сайта учители ще им се предостави желания материал преведен на заявения език. На този сайт можете да видите възможностите за включването Ви в различни европейски образователни проекти.
SCIENTIX не е само един сайт! Няколко събития и работни срещи ще бъдат организиран през тази година. Основното събитие ще бъде конференцията SCIENTIX 2, която ще се проведе 24- 26 Октомври 2014 в Брюксел. На нея ще бъдат поканени 550 учители по природни науки, експерти от РИО, директори на образователни институции. EUN ще покрие настаняването в хотела за всички участници, както и 200 самолетни билета за учители, които ще бъдат селектирани в зависимост от активността им в платформата http://www.scientix.eu, което ще насърчава работата в мрежа между науката и образованието общност и осигуряване на обратна връзка относно услугите, предлагани онлайн.

Юбилейна 40 -та Национална астрономическа конференция

28 март - 30 март 2014, НАОП-ВАРНА

Място на провеждане:
Варна, Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник“


Основни направления:
1. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи от астрономическите институции – БАН, НАО, Народни Обсерватории, САБ;
2. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на студенти;
3. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на ученици;
4.Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи любители.

В конференцията могат да участват астрономи, студенти, учители по физика и астрономия, ученици и астрономи-любители. Като гост-лектори ще бъдат поканени астрономи от ИА на БАН, Софийския университет и Шуменския университет.
В рамките на конференцията ще бъдат организирани и проведени традиционните съзтезание на знаещите и астробал с връчване на отличията АСТЕР и „Николай Петров. Ще бъде проведено астропарти и екскурзия за участниците в конференцията.

След конференцията докладите и презентациите ще бъдат предоставени на участниците.
Участниците сами осигуряват нощувките и храната си. По предварителна заявка НАОП може да осигури резервации в частни квартири, хотел Персей, хотел Черно море, хотел Одесос, Средношколско общежитие и ДИПКУ.
Цена на нощувки и храна заедно с регламента за участие – продължителност на времето за представяне на доклади и съобщения ще бъдат изпратени в следващото съобщение
Предварителни заявки – имената на участника (участниците) и темата на доклада, съобщението или постера могат да се изпращат по електронната поща на адрес:
planetarium@mbox.contact.bg

Краен срок за заявките: 15 март 2014 г.

Свежина Димитрова,
Директор на НАОП „Н.Коперник” Варна

НАОП „Николай Коперник“ започва работа по европейски проект

Nanopinion / Европейска училищна мрежа

Проектът се стреми да насърчи дискусиите в обществото за и против нанотехнологиите и да разясни постиженията на учените в тази нова за съвремието ни област. Част от проекта е фокусиран върху училищата. Избрани са 15 пилотни училища и институции от 15 европейски страни, които ще тестват някои материали (курсове, видео, лабораторни експерименти, дебати). Тези материали са разработени от партньорите по проекта за използването им в класните стаи. В края на проекта ще се проведе конкурс, който ще включва всички участващи учители, ученици, училища и центрове.
НАОП „Николай Коперник“ е пилотна институция по проекта и като такава ще работи с учители и ученици от Варна и страната. Училищата от Варна, в които ще бъдат апробирани проектните материали са: НАОП „Николай Коперник“, СОУ „В.Друмев“, СОУ „П.К.Яворов“, СОУ „Л.Каравелов“.
Една от задачите на учителите от пилотния проект е да разпространят тези материали. За целта във всяка страна ще се проведат онлайн WebEx семинари. За България, семинарите ще се проведат на 12 и 18.11.2013г - 18:15 - 19:30ч. от Свежина Димитрова. Подбраните участници са учители по природни науки от цяла България. WebEx семинарите ще се проведат от НАОП „Н.Коперник“. Поканени са всички учители по природни науки от Варна и областта, проявяващи интерес към темата.
http://www.nanopinion.eu/

Архив на новините...