Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" - Варна
Èíôîðìàöèÿ
Àñòðîíîìè÷åñêè êëóá
Íàöèîíàëíà àñòðîíîìè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
Íàãðàäà Í. Ïåòðîâ
Òúðñåíå

Документи

Профил на купувача

 

 

Международна година на астрономията
Отмина Международната година на астрономията

Честванията във Варненската обсерватория
 

 

КОСМИЧЕСКО ЯЙЦЕ-КОНКУРС ЗА РИСУВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА

Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ – гр. Варна, организира конкурс за рисуване на великденски яйца, посветен на годишнината от полета на Юрий Гагарин в космоса и деня на космонавтиката.
Конкурсът ще се проведе на 9 април в обсерваторията от 10:30 часа. Заявки за участие се приемат до 7 април. В началото на конкурса от 10:00 на участниците ще бъде показана специална демонстрация в звездната зала на планетариума, посветена на космонавтиката. След това ще им се предостави място за работа и ще им бъдат дадени инструкции.
В конкурса могат да участват ученици от 2 до 7 клас.
Върху яйцата може да се рисува с всякакви материали по избор на участниците. Към яйцата могат да се прилепват и закрепват допълнителни детайли от хартия, станиол и други материали, но допълнителните детайли не трябва да доминират в представения модел. Главната част трябва да бъде самото яйце.
За участие в конкурса всеки ученик трябвда си осигури и донесе:
- До три твърдо сварени здрави яйца.
- Боички, флумастери или други средства за рисуване.
- По желание – хартия и други материали за допълнителни детайли, ножици и лепило за тяхното изработване и закрепване. Допълнителните детайли не са задължителни! Техните размери и брой се препоръчва да се сведат до минимум.
Всеки ученик има право да участва общо с едно до три яйца в следните тематични направления:
- Яйца – космически обекти (планети, спътници на планети, комети, звезди, яйца с рисунки на съзвездия, мъглявини, галактики, ...);
- Яйца – космически апарати (космически кораби, ракети, сонди, изкуствени спътници, станции, ...);
- Яйца – извънземни същества.
Всеки ученик може да участва само с едно яйце в дадено направление, т.е. ако представя две или три яйца, всяко от тях трябва да е разработено в различно тематично направление.
Награждаването ще се състои на 9 април от 14:00ч. в зала „Сутерен” на НАОП.
Космическите яйца ще бъдат подредени в изложба, която ще може да се разглежда във фоайето на обсерваторията до 15 април..

НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ И ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г. (петък), ще се наблюдава като пълно от северната част на Атлантическия океан, Фарьорските острови и архипелага Шпицберген. Пълната фаза на затъмнението ще настъпи в 11 ч 45 м 39 сек официално време и ще се наблюдава с най-голяма продължителност (2 минути и 47 секунди) от район в океана, намиращ се на около 260 km северно от Фарьорските острови.
Частичните фази на затъмнението ще се наблюдават от Гренландия, Исландия, Европа, Северна Африка и Западна Азия.
От България затъмнението ще се наблюдава като частично. В различните части на страната максималната фаза на затъмнението ще бъде с леко различно закриване на диска на Слънцето и ще настъпи в различни моменти. От Варна ще се наблюдава максимална фаза с 49% закриване, в 11h 57m 17s. Начало на затъмнението за Варна– 10 h 51 m 03s. Край на затъмнението – 13 h 04 m 31s.
Гражданите, които искат да проследят затъмнението, трябва да си осигурят предпазни средства за безопасно наблюдение – специални очила, опушено стъкло или стъкло от маска за електрожен. Обикновените слънчеви очила не са подходящи!

Във връзка с международният ден на Планетариумите, красивото явление слънчево затъмнение и предстоящото пролетно равноденствие на 21 март в 00:45 ч., колективът на НАОП - Варна обявява на 20 март 2015 г. ден на отворените врати, който ще включва следните мероприятия:

1. Организирано наблюдение на слънчевото затъмнение за кръжочници, граждани и гости на град Варна. Начало 10:30 ч. Край 13:05 ч. – площадка НАОП.
Наблюдението ще се проведе при ясно време.

Учениците-кръжочници в НАОП ще бъдат разпределени в следните групи:
• Наблюдение с телескоп и зарисуване фазите на затъмнението
• Фотография
• Наблюдение и фотографиране на странични явления
• Метеорологични наблюдения
• Изследване на изменението на осветеността на земната повърхност по време на затъмнението

2. Безплатна лекция в Планетариума на тема: „Затъмненията – митология и астрономия” – 15:30 ч. (зрители ще се приемат до запълване на капацитета на залата - 80 места.)

3. Първа от трилогия публични лекции посветена на Международната година на светлината насочена към ученици, учители и граждани: „Древната оптика” – зала „Планетариум”, 18:30 ч. (зрители ще се приемат до запълване на капацитета на залата - 80 места.)

Заповядайте! Очакваме Ви!

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия

Уважаеми ученици, скъпи колеги и родители,
протоколите с резултатите от областния кръг на олимпиадата по астрономия са публикувани на следните сайтове:
http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=169
http://rio-varna.bg/images/files/astron ... _krag_.pdf
За националният кръг на олимпиадата от НАОП-Варна са класирани осем ученици - Ивайло Белчев, Дочко Маджаров, Емил Георгиев, Феодор Кономаев,Александър Стоянов, Илиана Русева, Виктор Мирев, Павел Попов.
Поздравления за учениците и техните ръководители!

Конкурс „Светлината и светлиннобазираните технологии”

Община Варна, РИО-Варна, НТС-Варна и НАОП „Николай Коперник”

организират, в Международната година на светлината, общински конкурс
„Светлината и светлиннобазираните технологии”

в три категории: рисунка или макет, видеофилм или анимация, образователна игра

Условия за участие: в конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, разделени в три възрастови категории 1–4 клас, 5–7 клас и 8–12 клас. Конкурсът се провежда в три направления: рисунка и макет, видеофилм и анимация, образователна игра. Тематиката в трите категории трябва да е свързана с физични и астрономически обекти, явления и процеси, наблюдения на астрономически обекти и явления, училищни физични и астрономически събития.

Примерните теми по които могат да работят участниците са:

• Лазери и фиброоптика;
• Светлината и светлинните източници в: медицината, астрономията, енергетиката, фармацевтиката, палеонтологията, науката за околната среда, химията - за откриване на нови материали, физиката , изследването на културното наследство;
• Светлината в природата – дъга, изгреви, залези, фотосинтеза, полярно сияние, звезди, галактики и др.;
• Светлината в изкуството и културата – архитектурно осветление, фотография и кинематография, стъклопис, театър и танци, лазерно светлинно шоу и др.

Общи критерии за оценяване:
• Спазени технически изисквания на конкурса
• Оригиналност на идеята
• Научна достоверност
• Прецизност на изпълнението

Очакваме вашите рисунки и макети, видеофилми, анимации и образователни игри до 01 юни 2015 г. на адрес:
НАОП „Николай Коперник”
Приморски парк 4, п.к. 120
гр. Варна, 9000
за конкурса „Светлината и светлиннобазираните технологии“,
категория и направление: ………
Можете да изтеглите подробна информация за конкурса и формуляр за участие:
http://astro-varna.com/bg/konkurs.doc

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ БРОЙ ЗАПИТВАНИЯ И ИЗРАЗЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ УЧЕНИЦИ В 4 КЛАС, ДА УЧАСТВАТ СЪС СВОИ РАБОТИ И В ТРИТЕ КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА, ОРГАНИЗАТОРИТЕ РЕШИХА ДА СЕ РАЗШИРИ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ КАКТО СЛЕДВА:
І ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 4 -7 КЛАС
ІІ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 8 - 12 КЛАС

2015 - Международна година на светлината

На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии (IYL 2015).

Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения. ООН е признала важността на светлинно-базираните технологии за насърчаване на устойчивото развитие чрез решения на глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, селското стопанство и здравеопазването. Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 21 век, като направи революция в медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество.

2015 година е естествен кандидат за Международна година на светлината, посветена на редица важни събития в историята на науката за светлината датиращи от преди 50, 100, 150, 200 години и дори по-далеч назад във времето.

През 1815 г., на О. Френел публикува първия научен труд посветен на вълновата теория за светлината, а през 1865 г., Джеймс К. Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма и в частност доказва електромагнитната природа на светлината.

През 1915 г., А. Айнщайн публикува Общата теория на относителността (ОТО) в която показа, че светлината е в центъра на структурата на пространството и времето, като предсказа изкривяването на светлината от гравитацията.

През 1965 г., А.Пензиас и Р.Уилсън откриват космическото микровълново фоново лъчение - електромагнитното ехо от самото създаване на Вселената.

Тези открития променили физиката дълбоко продължават да имат огромно влияние върху науката и технологиите. Вълновата теория на светлината, законите на електродинамиката, Общата теория на относителността и изследването на космическото микровълново фоново лъчение довеждат до развитието на лазерите, мобилните телефони, глобалната GPS сателитна система, безжичния интернет, радиоастрономията и отговори на основните въпроси свързани с произхода на Вселената.През 2015 година се отбелязват още 1000 години от пионерските творби по оптика на учения Ибн Ал-Хайтам, 400 години от изобретяването на първата соларна технология, захранваща прототип на слънчев двигател. Отбелязването на тези годишнини ще предостави ценни образователни и исторически перспективи.

Изложба СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА

СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА
Уважаеми колеги и млади приятели,
Благодарим Ви за активното участие в конкурса на НАОП-Варна за есе и фотография „Слънцето, Луната, Светлината”! Включиха се близо 70 ученици от следните варненски училища: IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри”, ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов”, НГХНИ „Константин Преславски”, МГ „Д-р Петър Берон”, СОУ „Любен Каравелов”, ПГИ „Д-р Иван Богоров”, Първа езикова гимназия, СОУ „Св. Климент Охридски”, СОУ „Васил Левски”, ОУ „П. Волов”, ОДК – школа „Позитив”.
На 11 декември т.г. (четвъртък) от 16:30 часа, във фоайето на Планетариума, ще се открие изложба на фотографиите и ще бъдат наградени учениците класирани на призови места. Всеки участник ще получи сертификат. На училищата с най-масово участие, ще подарим Лунен календар за 2015 г.
До нови срещи!
От екипа на НАОП-Варна

Победителите в двете направления на конкурса:
http://astro-varna.com/bg/Protokol_eseta.jpg
http://astro-varna.com/bg/Protokol_fotografii.jpg

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В НАОП

На 01.10.2014г. от 19:30ч. ще се открие официално учебната 2014/15 година в НАОП"Николай Коперник".
На откриването са поканени всички родители и ученици.

Ден на отворените врати в НАОП ”Николай Коперник” - Варна

Ден на отворените врати в НАОП ”Николай Коперник” - Варна
по случай есенното равноденствие - 23.09.2014 г.

ПРОГРАМА
10:30 часа – 14:30 часа
• Наблюдение на Слънцето с телескоп;
• Работилница за звезди – рисуване и моделиране за най-малките;
• Изложба на детски рисунки на астрономическа тематика;
• Беседа във фоайето за учебните програми на Обсерваторията и записване на кръжочници за Новата учебна година.

При слънчево време, празникът ще се проведе на алеята до паметника на Николай Коперник.
При лошо време, мероприятията ще са във фоайето на Обсерваторията.

Заповядайте! Очакваме ви!

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записването на ученици в кръжоците на НАОП за новата 2014/15 година, започна на 1 юли и ще приключи на 15 септември. При желание от страна на ученици и родители, заявление може да бъде изтеглено от сайта на НАОП - http://astro-varna.com/bg/zayavlenie.doc, попълнено коректно и предадено в канцеларията на НАОП или сканирано и изпратено по електронен път на: planetarium@mbox.contact.bg.

СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА

ОБЩИНА–ВАРНА * РИО–ВАРНА * НАОП „Н. КОПЕРНИК”
ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ И ФОТОГРАФИЯ
ПОСВЕТЕН НА:
450 години от рождението на Галилео Галилей
45 години от стъпването на човек на Луната
Международна година на светлината и базираните на нея технологии – 2015 г.

ЗАЩО СЕ ОРГАНИЗИРА ТОЗИ КОНКУРС?
От първитe наблюдения на Луната с телескоп, направени от Галилей, до първата стъпка на човек върху лунната повърхност, са изминали 360 години. Същевременно, на 20 декември 2013 г. с решение на Генералната Асамблея на ООН, 2015 година е обявена за Международна година на светлината (IYL2015). Целта е хората да разберат важността на светлината за науката, технологиите, природата и културата.

Архив на новините...